Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

O λόγος του Άρη Βελουχιώτη για την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια.

O λόγος του Άρη Βελουχιώτη για την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια.
Σήμερα, οι αριστεροί εξακολουθούν να πιστεύουν τα ίδια;

Ὁ λόγος τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στὴν Λαμὶα γιὰ
Πρωτοδημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν Ὀρφέα Οἰκονομίδη στὸν «Νέο Δρόμο» τῆς 25ης Ἰουνίου 1945
ΠΑΤΡΙΔΑ – ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ
Ἡ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ φυλὴ
Κάποτε αὐτὴ ἡ γωνιὰ τῆς γῆς, ποὺ πατᾶμε καὶ λέγεται Ἑλλάδα εἴτανε δοξασμένη κι εὐτυχισμένη κι
εἶχε ἕνα πολιτισμὸ ποὺ ἐπὶ 2 ½ χιλιάδες χρόνια συνεχίζει νὰ παραμένει καὶ νὰ θαυμάζεται ἀπ'
ὅλο τὸν κόσμο. Κανένας σοφὸς ἢ ἄσοφος δὲν μπορεῖ μέχρι σήμερα νὰ γράψει οὔτε μία λέξη, ἂν
δὲν ἀναφερθεῖ στὰ ἔργα, ποὺ ἄφησαν οἱ δημιουργοὶ αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ λέγεται ἀρχαῖος
ἑλληνικὸς πολιτισμός.
Κάποτε, λοιπόν, ἡ χώρα μας εἴτανε δοξασμένη, μὰ ἀργότερα τὴν ὑποδούλωσαν κι ἔχασε τὴν
παλιά της αὐτὴ δόξα. Μὰ ὕστερα ἀπὸ κάμποσα χρόνια ἡ χώρα μας σηκώθηκε στὸ πόδι κι ὕστερα
ἀπὸ σκληροὺς ἀγῶνες ἐνάντια στὴν σκλαβιά, πάλι λευτερώθηκε.
Στὴν ἐποχὴ τῆς σκλαβιᾶς πέρασε σκληρά, μαῦρα χρόνια καὶ πολλοὶ «ἔξυπνοι», ἀνάμεσα στοὺς
ὁποίους καὶ κάποιος Φαλμεράγιερ, ἰσχυρίστηκαν, πὼς ἡ ἑλληνικὴ φυλὴ ἔσβησε κι ὅτι αὐτὴ
διασταυρώθηκε μ' ἄλλες φυλές, ποὺ δὲν ἔχουν τίποτα τὸ κοινὸ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φυλή.
Μὰ ὅ,τι κι ἂν ποῦνε, αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία. Τὴν ἑλληνικότητά μας τὴν ἀποδείξαμε. Γεγονὸς
εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας ξεσηκώθηκε καὶ ξαναγίνηκε πάλι λεύτερη.
………..
Χρόνια καὶ χρόνια ἀπάτης καὶ ρεμούλας μας κράτησαν μακριὰ ἀπὸ τὴν εὐτυχία καὶ τὸν πολιτισμὸ
καὶ μᾶς ρίξανε μέσα στὴν ἐξαθλίωση, τὴν πεῖνα, τὴν κακομοιριὰ καὶ τὴν δυστυχία. Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα
ποὺ ὑπῆρξε κάποτε ἡ πηγὴ τῶν φώτων καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, κατάντησε νὰ βρίσκεται στὸ πιὸ χαμηλὸ
ἐπίπεδο οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐκπολιτιστικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι μόνο ἔναντι τῶν λαῶν τῆς
Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τῶν Βαλκανίων.
Ποιὸς χτυπᾷ τὴν θρησκεία
Θὰ γδάρουμε τοὺς παπάδες; Μὰ γιατί; Ἐμεῖς βλέπουμε, ὅτι χιλιάδες παπάδες βρίσκονται τώρα
στὴν πρωτοπορία τοῦ κινήματός μας καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ κλήρου, ποὺ στάθηκε στὸ πλευρό μας
ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη.
….ἡ θρησκεία εἶναι ζήτημα συνείδησης. Πῶς θὰ καταργηθεῖ λοιπόν; Ἡ κατάργηση τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης, εἶναι πρᾶγμα ἀδύνατο, ἔστω κι ἂν ἀκόμα οἱ κομμουνιστὲς θέλανε νὰ
τὴν καταργήσουν. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση δὲν καταργεῖται μὲ ἁπλὲς διαταγές.
….ἂν μάλιστα ἐξετάσουμε βαθύτερα τὸ πρᾶγμα αὐτό, θὰ δοῦμε ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἄθρησκοι, γιατί σ'
αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος θρησκευτικῆς συνείδησης κι ὁ μόνος ποὺ πιστεύουν εἶναι ὁ θεὸς
Μαμμωνάς, ὁ Θεὸς τοῦ χρήματος.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ὁ λόγος τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στὴν Λαμὶα γιὰ
Πρωτοδημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν Ὀρφέα Οἰκονομίδη στὸν «Νέο Δρόμο» τῆς 25ης Ἰουνίου 1945
ΠΑΤΡΙΔΑ – ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Θὰ συσπειρώσουμε τὴν οἰκογένεια
Κατηγοροῦν τοὺς κομμουνιστές, ὅτι αὐτοὶ θὰ διαλύσουν ἐπίσης τὴν οἰκογένεια. Λὲς κι ἐμεῖς
κατεβήκαμε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ δὲν γεννηθήκαμε ἀπὸ σπίτια ἢ φυτρώσαμε μόνοι μας σὰν τὰ
μανιτάρια.
……ἐπιδιώκουμε τὸ στερέωμά της. Θὰ δώσουμε στὸν λαὸ τὰ οἰκονομικᾶ μέσα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ μὴ
σκορπάει τὴν οἰκογένειά του στὰ τέσσετα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα.
Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι θέλουμε νὰ καταργήσουμε τὰ σύνορα καὶ νὰ διαλύσουμε τὸ κράτος. Μὰ τὸ
κράτος ἐμεῖς τὸ φτιάνουμε σήμερα, γιατί δὲν ὑπῆρχε, μία ποὺ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὸ εἴχανε διαλύσει.
Ποιὸς εἶναι λοιπὸν πατριώτης; Αὐτοὶ ἢ ἐμεῖς; Τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει πατρίδα καὶ τρέχει νάβρει
κέρδη σ' ὅποια χώρα ὑπάρχουνε τέτοια. Γι' αὐτὸ δὲ νοιάζεται κι οὔτε συγκινεῖται μὲ τὴν ὕπαρξη
τῶν συνόρων καὶ τοῦ κράτους. Ἐνῷ ἐμεῖς, τὸ μόνο ποὺ διαθέτουμε, εἶναι οἱ καλύβες μας καὶ τὰ
πεζούλια μας. Αὐτὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὸ κεφάλαιο ποὺ τρέχει, ὅπου βρεῖ κέρδη, δὲ μποροῦν νὰ
κινηθοῦν καὶ παραμένουνε μέσα στὴν χώρα ποὺ κατοικοῦμε.
Ποιός, λοιπόν, μπορεῖ νὰ ἐνδιαφερθεῖ καλύτερα γιὰ τὴν πατρίδα του; Αὐτοὶ ποῦ ξεπορτίζουνε τὰ
κεφάλαιά τους ἀπὸ τὴν χώρα μας, ἢ ἐμεῖς ποῦ παραμένουμε μὲ τὰ πεζούλια μας ἐδῶ;
ÐÏËÉÔÅÓ
ΟΧΙ
ΟΠΑΔΟΙ
Μήπως καὶ ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἦταν ἀκροδεξιός ;;;;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...