Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΛΒΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ!


ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων
ΘΕΜΑ: «Περί της εγγραφής των ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών με λατινικούς χαρακτήρες»
Μετά από διαμαρτυρία μελών της Βορειοηπειρωτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων για την εγγραφή τους στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, Αστυνομία, Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας, Περιφέρειες, Δήμοι, Εκλογικοί Κατάλογοι Ομογενών, Σχολεία, Πανεπιστήμια κτλ) με λατινικούς/αλβανικούς χαρακτήρες, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να επιληφθείτε όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για την μη εφαρμογή και άμεση κατάργηση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1101/15.07.05 επί της απόδοσης ΑΦΜ και των συναφών εγκυκλίων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει ότι “η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώριση των στοιχείων τους μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας”.
Πέραν του ότι ο εξαλβανισμός των ονομάτων μας προσβάλλει βάναυσα ως κοινότητα, οι εγκύκλιοι περί της εγγραφής σε μητρώα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλους τους ομογενείς στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και στην καθημερινότητά αυτών και των τέκνων τους. Μετά την εφαρμογή της απαράδεκτης εγκυκλίου παρατηρούνται τραγελαφικά φαινόμενα σε πολλούς ομογενείς. Στο ίδιο πρόσωπο συναντάμε: ΑΦΜ στα Ελληνικά, Βιβλιάριο Υγείας στα Αλβανικά, εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Κατάλογους στα Αλβανικά, δίπλωμα οδήγησης με επώνυμο στα Ελληνικά και όνομα στα Αλβανικά, Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο με όνομα/επώνυμο στα ελληνικά και όνομα πατρός/μητρός στα Αλβανικά ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω επιτρέπει η φαντασία σας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από προσφυγή συμπατριώτισσάς μας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή αποφάνθηκε (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2008, Αρ.Πρ.: Γ/ΕΞ/1673/01.04.2008) ότι η παραπάνω εγκύκλιος δεν είναι δεσμευτική επί των ομογενών και επίσης αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος περί δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης.
Προς ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σύνοψη του σκεπτικού της απόφασης:
Σύμφωνα με το άρ. 2 α' Ν. 2472/1997, νοούνται ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” “κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων”. Σύμφωνα δε με το άρ. 2 γ' Ν. 2472/1997, ως “υποκείμενο των δεδομένων” νοείται “το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (...)” Το όνομα (κύριο όνομα και επώνυμο) αποτελεί βασική πτυχή της προσωπικότητας και εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του ιδιωτικού βίου.
Επιπλέον, η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γράφει το όνομά του, αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρ. 5 παρ. 1 Σ σε συνδυασμό με το άρ. 2 παρ. 1 Σ) και το οποίο, βέβαια δεν είναι ανεπίδεκτο περιορισμών. Περαιτέρω, η επιλογή του τρόπου γραφής του ονόματος αποτελεί επιπλέον έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρ. 9Α Σ.
Στην υπό εξέταση περίπτωση της εγγραφής στις ΔΟΥ, το όνομα των ομογενών αναγράφεται στο ΕΔΤΟ με δύο τρόπους, δηλαδή τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες. Η επιλογή, συνεπώς, του ενός από τους δύο -στην υπό εξέταση περίπτωση του ελληνικού τρόπου γραφής- δεν εγκυμονεί κινδύνους ως προς τη δυνατότητα ταυτοποίησης και τη μοναδικότητα του ΑΦΜ που έχει αποδοθεί από την ΔΟΥ. Η δε εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05, την οποία επικαλούνται οι ΔΟΥ, είναι ερμηνευτική, καθ' όσον δεν επικαλείται στο προοίμιό της οποιαδήποτε εξουσιοδοτική διάταξη ούτε προβλέπει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά απλώς παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ και συνεπώς δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν είναι δεσμευτική (βλ. ΣτΕ 2962/2001, 4237/1986).
Επιπλέον, η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από την εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ με την καταχώριση των στοιχείων αυτών με χαρακτήρες λατινικούς και όχι με χαρακτήρες της επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, που είναι η ελληνική, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών φυσικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ με την καταχώριση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπ' αυτήν την έννοια, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 2472/1997.
Η δυσμενής αυτή διάκριση, η οποία δεν είναι ανεκτή από την ελληνική έννομη τάξη, μπορεί να αποφευχθεί με την καταχώριση των στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ από τις ΔΟΥ, με ελληνικούς χαρακτήρες.
Παρακαλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να μην αποδέχονται την αναγραφή των ονομάτων τους σε οιανδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου επικαλούμενοι την παραπάνω απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικούς Χαρακτήρα.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους Βουλευτές της Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών να επιληφθούν αρμοδίως όλων των ενεργειών για να σταματήσει άμεσα αυτός ο εξευτελισμός των Βορειοηπειρωτών σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, δίδοντάς μας το δικαίωμα να επιλέγουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε στη μητρική μας γλώσσα.

Μετά τιμής
εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
http://borioipirotis.blogspot.com

Απο: www.stoxos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: