Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

"ΕΙΣΤΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ" - Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ


"ΕΙΣΤΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ": ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟΝ ΕΛΕΕΙΝΟ ΣΚΑΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ "ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ"!

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2011-Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Διερωτώμην ἐάν ἀπαιτεῖτο νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρίαν μου διά τά φληναφήματα τοῦ κανονικῶς ἀνυποστάτου αἱρεσιάρχου τοῦ Βατικανοῦ Βενεδίκτου 16ου διά τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἀναμάσησιν εἰς τό κυκλοφορηθέν ἐσχάτως πονημάτιό του «Ὁ Ἱησοῦς ἀπό τήν Ναζαρέτ» τῶν φαιδροτήτων τῆς λεγομένης Β΄ Βατικάνειας Συνόδου (1965) τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς διά τῶν πορισμάτων τῆς ὁποίας ἀπενοχοποιεῖτο τό ....Ἑβραϊκό ἔθνος διά τήν σταύρωση καί δολοφονία τοῦ ὑπό τῶν προφητῶν ἀναγγελθέντος ἀληθοῦς Μεσσίου καί ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ διότι τυγχάνει πασίδηλον καί παγκοσμίως ἐγνωσμένο καί διιστορικῶς καταγεγραμμένο τό ἄσβεστον μίσος καί ἡ ἀτελεύτητος ἐμπάθεια τῶν λεγομένων ραββίνων τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους κατά τοῦ ὑπό τῶν πατέρων των θανατωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποίοι μετήλλαξαν τόν Θεϊσμόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν Προφητῶν εἰς Ἑωσφορισμόν καί Σατανολατρείαν προετοιμάζοντες τήν ἀνέγερσιν τοῦ λεγομένου γ΄ Ναοῦ τοῦ Σολωμόντος εἰς τήν θέση τοῦ ἀρχικοῦ Ναοῦ ὅπου σήμερον τό τέμενος τοῦ Ὀμάρ διά τήν ὑποδοχήν καί ἐνθρόνιση τοῦ ψευδοῦς Μεσσίου πού ἀναμένουν καί πού δέν εἶναι ἕτερος ἀπό τό ἐνεργούμενον τοῦ Σατανᾶ, τόν ἄνθρωπον τῆς ἀποστασίας, τόν καί Ἀντίχριστον ὀνομαζόμενονἩ δϊιστορική διαστροφή τῶν Ραββίνων καί τῶν ἡγετῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἔθνους ἀποδεικνύεται πανηγυρικῶς ἀπό τά γέμοντα φρίκη, μίσος καί ἐμπάθεια κατά τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ παράγωγα τῆς Σατανιστικῆς τους ἐκτροπῆς, Ταλμούδ, Καμπάλα καί Ραββινική παραφιλολογία, ὡς καταγγέλουν καί οἱ ὁμοεθνεῖς των Ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι εἰς τάς ἱστοσελίδας αὐτῶν ἀνά τόν κόσμον (http://www.israelversusjudaism.org καί  http://www.jewsnotzionists.org/index.htm). 

Ἐξηγοῦμε ὅτι ἡ χρῆσις τῆς Καμπάλα προϋποθέτει τήν φρικώδη τέλεση τῆς μαύρης μαγείας, τήν χρῆσι τῶν ἀποκρυφιστικῶν βιβλίων καί τίς ἐπικλήσεις δαιμόνων, πρακτική πού προπαγανδίζουν διά τῆς Ἑωσφορικῆς λατρείας ἐντός τῶν Μασονικῶν στοῶν ἀνά τήν οἰκουμένη, ἐγνωσμένου πλέον ὄντος ὅτι ὁ περιώνυμος Μ.Α.Τ.Σ. δέν εἶναι ἕτερος ἀπό τόν Διάβολο, πού προπαγανδίζεται μέν φαιδρότης ἡ ἀναφορά στό πρόσωπό του ἀλλά παραδόξως ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς λατρείας τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος.
Ὁ καταιγισμός κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀπό τά ὑποπροϊόντα τοῦ Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ διεφθαρμένου «λόμπυ», πού μετά μανιώδους ὁρμῆς προέβαλλε καί προβάλλει ὁ τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ τοῦ κ. Ἀλαφούζου διά τῶν ὁποίων πλασσάρονται μέ ἐπίφαση δῆθεν ἐπιστημοσύνης, χυδαία, συκοφαντικά, ἐξυβριστικά, πλαστογραφημένα, ἀνιστόρητα, ψευδῆ καί κίβδηλα στοιχεῖα ὡς τό δῆθεν Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου ἤ τῆς Ἁγ. Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς κατασκευασθέντα ἀπό τόν εἰρημένο ἑσμό τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος μέ ἕναν καί μοναδικό στόχο νά πλήξουν, νά προσβάλλουν βαναύσως, νά ἀπομειώσουν καί νά ἐκμηδενίσουν τήν θεανδρικήν ὑπόστασιν τοῦ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ ὑποχρεώνουν ἀπευθυνόμενος πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως νά καταδείξω τήν ἀνωτέρω αἰσχρά συμπαιγνία εἰς βάρος τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ καί νά παρακαλέσω νά ἐπιδείξουν πρός αὐτούς τούς διαχρονικῶς πολεμίους τῆς ἀληθείας τήν ἁρμόζουσα περιφρόνηση δεόμενοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπέρ τῆς μετανοίας των διότι τυγχάνουν ἐπιχάρματα τῶν δαιμόνων καί μέλλουν νά τούς ἀκολουθήσουν εἰς τήν τραγική των αἰωνίαν βάσανον καί τραγωδίαν.

Ἅπαντα τά θλιβερά ὑποπροϊόντα τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος, πού προβάλλει μετά μανίας ὁ τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ, ἐρείδονται σέ χαλκευμένα ψευδῆ στοιχεῖα, σέ δῆθεν ἀνακοινώσεις Ἑβραίων «καθηγητῶν», σέ δῆθεν εὑρήματα τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Ἰσρραήλ τῆς γνωστῆς οἰκογενείας... καί σέ δῆθεν εὑρήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης καθώς καί σέ ἀναμασήσεις φαντασιώσεων τῶν ἀνά τούς αἰώνας αἱρεσιαρχῶν ἤ ὀπαδῶν τῆς δυσωνύμου ἀθεΐας, ὡς π.χ. τοῦ Κέλσου καί ἄλλων τινῶν, ἅπαντα ἐπαναλαμβάνομεν συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται ἐπάνω στό πασίδηλο, δϊιστορικό καί ἀναντίρρητο γεγονός ὅτι ἄν τά ψεύδη των ἦτο ἀλήθεια διά ποῖον λόγον οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ὁμολογηταί τῆς εἰς Χριστόν πίστεως θά ἀνελάμβαναν μία ἐπικήν ἀνά τήν οἰκουμένην πορεία εὐαγγελισμοῦ διά νά διωχθοῦν, νά κρεμασθοῦν, νά καοῦν, νά σφαγιασθοῦν, νά ἁλεσθοῦν ἀπό τούς ὀδόντας τῶν θηρίων στίς Ρωμαϊκές ἀρένες καί ἐπί τρεῖς ὁλόκληρους αἰώνας 11.000.000 μάρτυρες μέ τό αἷμα τους καί τή ζωή τους νά διακηρύσσουν ὅτι «Ἀνέστη Χριστός θανάτῳ θάνατον πατήσας καί ὤφθει κἀμοί». Φαίνεται ὅτι ὅλοι αὐτοί ἀγνοοῦσαν τήν «εἴδηση» πού μόνον οἱ Σιωνιστές-Σατανιστές γνωρίζουν καί τήν ὁποία μετά μανίας προβάλλει ὁ τηλεοπτικός ΣΚΑΪ. Βέβαια ἄν αὐτό τό εἶχε διαπράξει ὁ συγκεκριμένος τηλεπτικός σταθμός εἰς Μουσουλμανική χώρα εἰς βάρος τῆς θρησκευτικῆς των παραδοχῆς ὅλοι γνωρίζομε ὅτι θά ἦταν σήμερα ἀποκαΐδια, ἀλλά ἐδῶ ἔγκειται τό μεγαλεῖο τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί τῆς αἰώνιας ἀνατροπῆς τῶν ἐνδοκοσμικῶν πραγμάτων ἐμπαθείας, ἐκδικήσεως καί μίσους ἀπό τόν «πρᾶον καί ταπεινόν τῇ καρδίᾳ» αἰώνιο Θεό καί αἰώνιο ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΥΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!
Ναι,παπαγαλάκια του ΣΚΑΙ:Αν τολμούσατε να θίξετε π.χ. τον Μωάμεθ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΑΙΓΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ,το λιγότερο!
Με τις δε...αποδείξεις σας,γελάει πλέον και ο πιο ανυποψίαστος:Όλες εκπορευόμενες και χρηματοδοτούμενες από...ευαγή ιδρύματα,όπως του ΡΟΚΦΕΛΕΡ και με Εβραίους συντελεστές και παραγωγούς!
ΜΑ ΚΑΛΑ, ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ; ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ,ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ...ΚΑΛΗ ΔΙΑΓΩΓΗ;
Το ότι έχετε αναλάβει εργολαβία την αποδόμηση της Ιστορίας (πρόσφατο παράδειγμα το τρισάθλιο "1821") και της Θρησκείας,είναι πασίγνωστο:ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΤΕ,ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ,ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ!
Και για να ενοχληθείτε ακόμα περισσότερο,σας αφιερώνουμε μερικά από τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής,που αναφέρονται στο...συνάφι σας:

"Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;"

"Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς".

"Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων".

"Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες".


hellas-orthodoxy

Οι Έλληνες μισθοφόροι του Qaddafi και η ανάμιξη του Ισραήλ

Οι Έλληνες μισθοφόροι του Qaddafi και η ανάμιξη του Ισραήλ

Το «συριακό ντόμινο» στη Μέση Ανατολή και το καθεστώς των Ασάντ

Το «συριακό ντόμινο» στη Μέση Ανατολή και το καθεστώς των Ασάντ

Διώρυγα για να αποσυμφορήσει το Βόσπορο θα κατασκευάσει η Τουρκία

Διώρυγα για να αποσυμφορήσει το Βόσπορο θα κατασκευάσει η Τουρκία

Περίεργη επίθεση σε τουρκικά φορτηγά στη Συρία...

Περίεργη επίθεση σε τουρκικά φορτηγά στη Συρία...

Στενές σχέσεις PKK με το Ισραήλ βλέπει η ΜΙΤ

Στενές σχέσεις PKK με το Ισραήλ βλέπει η ΜΙΤ

Αλβανοτσάμηδες: «Θα κάνουμε μποϊκοτάζ στα ελληνικά προϊόντα»!

Αλβανοτσάμηδες: «Θα κάνουμε μποϊκοτάζ στα ελληνικά προϊόντα»!

ΘΕΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φυτώρια τρομοκρατών τζαμιά και ισλαμικά κέντρα

ΘΕΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φυτώρια τρομοκρατών τζαμιά και ισλαμικά κέντρα

Που είναι η Ελληνική σημαία στην αίθουσα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων; Κυμάτιζε επί Πατριάρχη Ειρηναίου, εξαφανίστηκε επί Θεόφιλου!...Βίντεο

Που είναι η Ελληνική σημαία στην αίθουσα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων; Κυμάτιζε επί Πατριάρχη Ειρηναίου, εξαφανίστηκε επί Θεόφιλου!...Βίντεο

Οι τουρκικές παραβιάσεις σήμερα

Οι τουρκικές παραβιάσεις σήμερα

Συρία: Γιατί δεν θα γίνει Λιβύη - Οι ένοπλες δυνάμεις της

Συρία: Γιατί δεν θα γίνει Λιβύη - Οι ένοπλες δυνάμεις της

Μέχρι τέλος του 2012, ο στόχος είναι να μπουν "δημοκρατικές" κυβερνήσεις "μαριονέττες" σε όλη την Μεσόγειο

Μέχρι τέλος του 2012, ο στόχος είναι να μπουν "δημοκρατικές" κυβερνήσεις "μαριονέττες" σε όλη την Μεσόγειο

Προγράμματα προμήθειας αντιαρματικών πυραύλων από τη Τουρκία

Προγράμματα προμήθειας αντιαρματικών πυραύλων από τη Τουρκία

Οπλισμένοι οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Οπλισμένοι οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Σφίγγει ο κλοιός της Τουρκίας γύρω μας και εμείς βόσκουμε τα πρόβατα…

Σφίγγει ο κλοιός της Τουρκίας γύρω μας και εμείς βόσκουμε τα πρόβατα…

Η ΜΙΤ χειραγωγεί (και) τις μυστικές υπηρεσίες του Λιβάνου

Η ΜΙΤ χειραγωγεί (και) τις μυστικές υπηρεσίες του Λιβάνου

Max Keiser: Irish govt slaves to IMF terror machine!

Οι γεωγραφικές αντιφάσεις και οι γεωπολιτικές παρερμηνείες Νταβούτογλου για Δωδεκάνησα

Οι γεωγραφικές αντιφάσεις και οι γεωπολιτικές παρερμηνείες Νταβούτογλου για Δωδεκάνησα

Η Χριστιανική ζωή ως πορεία μαρτυρίου και θριάμβου

Η Χριστιανική ζωή ως πορεία μαρτυρίου και θριάμβου

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ: "Του Στέλιου Σταυρίδη Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ στις 20-4-2011 «Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυ..."

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ: "Οφείλουμε ως γνήσιοι Έλληνες να ιεραρχήσουμε τις ζωές μας, τις επιλογές μας, τα υπάρχοντά μας και τις Αξίες μας. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε..."

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ: "Οφείλουμε ως γνήσιοι Έλληνες να ιεραρχήσουμε τις ζωές μας, τις επιλογές μας, τα υπάρχοντά μας και τις Αξίες μας. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε..."

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΗΣ: "Η κάρτα του δήμου Αθηναίων για το Πάσχα. Κυριαρχεί η ημισέληνος και το σκοτάδι. του Παναγιώτη Αποστόλου μέλους της Κεντρικής Επιτροπής τ..."

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ: " του Γιάννη Κουριαννίδη εκδότη του περιοδικού «Ενδοχώρα» Πομάκοι γιορτάζουν στην Σμίνθη την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Σε πρόσφατ..."

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: "Επιτέλους και μία ευχάριστη είδηση, μέσα στην μαυρίλα η οποία δείχνει να έχει πλακώσει την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες. Ο Σταύρος Λάλας,..."

Ναυάγησε και πάλι ο Τζωρτζ με το κανό του…

Αναρτήθηκε από τον/την xryshaygh στο Απριλίου 27, 2011

Το Ελληνικό κράτος σε περίοδο μεγάλου προβλήματος με τους λαθρομετανάστες, διέθεσε ομάδα επιλέκτων των βατραχανθρώπων του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλεια του πρωθυπουργού στις βόλτες με το κανό! Πρόκειται για άνδρες της ίδιας μονάδας, η οποία σχεδόν ολόκληρη θα περάσει από ναυτοδικείο για… ρατσισμό τον Σεπτέμβριο για τα συνθήματα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2010.

«Σε πασχαλιάτικη περιπέτεια φέρεται να εξελίχθηκε η ενασχόληση του πρωθυπουργού με το αγαπημένο του χόμπι της κωπηλασίας, κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Ύδρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», φέρεται να συνάντησε κακοκαιρία λίγο έξω από το νησί, με αποτέλεσμα το … κανό να υποστεί βλάβη από την σφοδρή θαλασσοταραχή. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι για τον ίδιο λόγο ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να πέσει στη θάλασσα και έσπευσε προς βοήθειά του σκάφος του Λιμενικού, αλλά το συγκεκριμένο γεγονός δεν επιβεβαιώνεται.

Σίγουρο είναι πάντως ότι το κίτρινο κανό του κ. Παπανδρέου ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Ύδρας από περιπολικό του Λιμενικού. Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Σούλης δήλωσε στην εφημερίδα: «Από τη Μεγάλη Πέμπτη είχαμε στείλει άνδρες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος μαζί με φουσκωτό σκάφος στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων φρούρησης κατά τη διάρκεια της παραμονής του πρωθυπουργού στην Ύδρα. Το κανό του πρωθυπουργού μεταφέρθηκε από σκάφος του Λ. Σ. προφανώς για λόγους φύλαξής του. Οι άνδρες του Λιμενικού πήραν μαζί τους το κανό για να μην το χάσουν στη θάλασσα».


http://xryshaygh.wordpress.com/2011/04/27/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%BF/#more-59101

ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ: ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΓΝΩΣΤΟΙ - "ΑΓΝΩΣΤΟΙ... ΕΣΠΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑ ~ Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΓΝΩΣΤΟΙ - "ΑΓΝΩΣΤΟΙ... ΕΣΠΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑ ~ Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ... ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ! ~ Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ... ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ! ~ Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ: "Η διάχυτη ατμόσφαιρα μίας κρίσης χρέους προσφέρει τα αναγκαία προσχήματα, έτσι ώστε να ακολουθήσει μία ολοκληρωτική εκποίηση επιχειρήσεων κ..."

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Νάρκες στο δρόμο για το δάνειο των 30 δισ. ευρώ!

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Νάρκες στο δρόμο για το δάνειο των 30 δισ. ευρώ!: "Οι αστείες φήμες για αναγγελία της πτώχευσης μετά το… τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών, που συνόδευσαν το νέο «βομβαρδισμό» μετοχών και ομολ..."

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: "Κούρεμα" σε φοροαπαλλαγές, κοινωνικά επιδόματα κα...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: "Κούρεμα" σε φοροαπαλλαγές, κοινωνικά επιδόματα κα...: "Ο μεγάλος χαμένος από τον πλήρη εκτροχιασμό της οικονομικής πολιτικής δεν είναι, βεβαίως, οι αριθμοί, αλλά η ελληνική κοινωνία, η οποία θα ..."

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Υπάρχουν ΤΟΣΟ Κάφροι, Ω! ΚΑΦΡΟΙ;Επίθεση σε σύνδεσμ...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Υπάρχουν ΤΟΣΟ Κάφροι, Ω! ΚΑΦΡΟΙ;Επίθεση σε σύνδεσμ...: " Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα γραφεία του συνδέσμου του ΠΑΟΚ στην Αθήνα από εμπρηστική επίθεση αγνώστων. Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Αθήνας «Πανελλήνιος» βρίσκ..."

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ: "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3943/2011,ΑΡΘΡΟ 47,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Αγαπητοί συνάδελφοι ... Χριστό..."

Ο αγώνας επιβίωσης του συριακού καθεστώτος και το ελληνικό εθνικό συμφέρον

Ο αγώνας επιβίωσης του συριακού καθεστώτος και το ελληνικό εθνικό συμφέρον

Περιπολικά ανοικτής θαλάσσης για το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό

Περιπολικά ανοικτής θαλάσσης για το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό

Η Ελλάδα ως έδαφος επέκτασης των ισλαμιστών

Η Ελλάδα ως έδαφος επέκτασης των ισλαμιστών

Θωράκιση εθνικής κυριαρχίας κι αποσόβηση ακρωτηριασμών

Θωράκιση εθνικής κυριαρχίας κι αποσόβηση ακρωτηριασμών

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Διαβάστε τι διδάσκουν στα σχολεία της Αλβανίας για την Ελλάδα! ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠ.ΕΞ;

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Διαβάστε τι διδάσκουν στα σχολεία της Αλβανίας για την Ελλάδα! ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠ.ΕΞ;

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Έγκλειστου 140ου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Ειρηναίου Α΄

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Έγκλειστου 140ου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Ειρηναίου Α΄

Η Τουρκία κλείνει τις στρόφιγγες φυσικού αερίου για Ελλάδα

Η Τουρκία κλείνει τις στρόφιγγες φυσικού αερίου για Ελλάδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ JITEM

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ JITEM

Έκκληση σωτηρίας από τους αγιοταφίτες μοναχούς των Ιεροσολύμων - Η περιβόητη ασφάλεια μέσα στο κράτος του Ισραήλ δεν νοείται για τα Ελληνορθόδοξα προσκυνήματα;

Έκκληση σωτηρίας από τους αγιοταφίτες μοναχούς των Ιεροσολύμων - Η περιβόητη ασφάλεια μέσα στο κράτος του Ισραήλ δεν νοείται για τα Ελληνορθόδοξα προσκυνήματα;

Ο «Αετός της Ανατολίας» λοξοκοιτάζει προς Καστελόριζο & Κύπρο – Λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωστή τουρκική άσκηση “Anadolu Kartali” που ολοκληρώνεται αύριο

Ο «Αετός της Ανατολίας» λοξοκοιτάζει προς Καστελόριζο & Κύπρο – Λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωστή τουρκική άσκηση “Anadolu Kartali” που ολοκληρώνεται αύριο

ΠΕΡΙ ΣΑΡΝΙΤΣ Ο ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙ ΣΑΡΝΙΤΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Σιωνισμός και σεξουαλική προπαγάνδα © 2010

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...