Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Ανακοινωθέν Μητροπολίτη Πειραιώς 30/6/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ Ἰουνίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2/8243/0020/1.3.2011 (σχετ. 2/10033/31.1.2011, 2/8955/25.1.2011) ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καί τῆς Γεν. Γραμματείας Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς, πού ὑπογράφεται ἀπό τόν Ὑφυπουργό κ. Φίλιππο Σαχινίδη μέ θέμα: «Ἔγκριση πρόσληψης προσωπικοῦ» φέρει στό φῶς τά ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 908 / 3936 / Η & Φ. 908 / 3836ο / Η ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, διά βίου μαθήσεως καί Θρησκευμάτων μέ τά ὁποῖα ὑπεβλήθη ὁ προγραμματισμός τῶν προσλήψεων προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου, γιά τό οἰκονομικό ἔτος 2011. Στόν προγραμματισμό αὐτόν προβλέπεται ἡ πρόσληψις 44.045 νέων ὑπαλλήλων ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ πρόσληψις 250 ἱεροδιδασκάλων στίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης γιά τήν διδασκαλία τοῦ Κορανίου.

Σέ αὐτόν τόν προγραμματισμό πού περιβάλλει μέ τόση «ἁβρότητα» τίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης δέν εὑρέθη οὔτε μία θέσις γιά τήν τροφό καί κιβωτό τοῦ Γένους Ὀρθόδοξο Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παρά τίς κίβδηλες καί ψευδεῖς δεσμεύσεις καί ὑποσχέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ μέχρι πρό τινος ἁρμοδίου ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ σέ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα οἱ Μουφτεῖς τῶν Μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας τῆς Θράκης εἶναι στήν κρίση καί τήν ἀντίληψη τῶν κυβερνώντων μείζονος σημασίας θεσμοί ἀπό τήν διασώσασα τήν ἐθνική μας ἰδιοπροσωπεία καί μέ ποταμούς αἵματος ποτίσασα τό δένδρο τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας Ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία;
Οἱ Μουφτεῖες τῆς Θράκης, καί οἱ «ἱεροδιδάσκαλοι» τοῦ Κορανίου μᾶς χάρισαν τήν ἐθνική μας ἐλευθερία, ὥστε νά μήν ἀποτελοῦμε σήμερα τό ὑπόλοιπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας;
Τόσον πολύ ἀμβλύθηκε ἡ ἐθνική μας μνήμη καί σέ τέτοιο βαθμό ἐθνικῆς ὑποθερμίας ἔχουμε φτάσει, ὥστε νά λησμονοῦμε ὅτι ὅποιος στά τέσσερα μαῦρα ἀτέλειωτα ἑκατόχρονα τῆς σκλαβιᾶς ἐξισλαμίζετο ταυτόχρονα καί ἐκτουρκίζετο;
Ἤ μήπως τό χάπι τῆς δῆθεν πολυπολιτισμικότητας πού «πλασάρουν» οἱ διεθνεῖς ἔμποροι τῆς ἀλλοτρίωσης στό club τῶν ὁποίων τακτική θαμών εἶναι ἡ κ. Ὑπουργός ἐπί τῆς Παιδείας, πού μέ τήν ἀπάλειψη τοῦ προσδιορισμοῦ «ἐθνική» σηματοδότησε καί τήν νέα τάξη πραγμάτων, ἔχει καί ἰδιότητες «νηδύμου ὕπνου» πέραν τῶν ἄλλων δολίων ἐπιπλοκῶν;
Τά δημοκρατικά ἀνακλαστικά τῆς κ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καί τῆς Κυβερνήσεως ἐξαντλοῦνται μόνο στήν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου καί ἐπιχειροῦν νά θέσουν στό περιθώριο τῆς ἱστορίας καί τῆς ζωῆς τήν Ἐκκλησία τοῦ Γένους καί τίς οὐσιώδεις ποιμαντικές ἀνάγκες τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ὅσο καί ἄν «ἀλυχτοῦν» οἱ γλοιώδεις ἰνστρούκτορες τοῦ δαιμονικοῦ περιπαίγματος καί οἱ διατάκτες τους στά Μ.Μ.Ε. ὁ ὀντολογικός καί ἰδεολογικός χωρισμός Ἐκκλησίας καί Ἔθνους δέν θά ἐπισυμβεῖ ποτέ διότι στόν πνευματικό γενετικό κώδικα τῶν Ἑλλήνων ἐνυπάρχει διϊστορικά ἡ ἀκατάλυτη κοινωνία Ῥωμηοσύνης καί Εὐαγγελίου.
Εἶναι βέβαια γιά τούς σχεδιασμούς τῆς νέας ἐποχῆς πού ἀγωνίζεται νά σαπροποιήσει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί νά χωματοποιήσει τήν ψυχή του καί νά τό μεταβάλλει σέ ἄθυρμα τῶν σχεδιασμῶν της μέ τόν ἀτομοκεντρισμό καί τήν καταναλωτική μανία, δύσχρηστος ὁ ἀληθής χριστιανός διότι εἶναι ἀδύνατος ἡ καταδολίευσις τῆς ἐλευθερίας του κατά τόν μεγαλειώδη λόγο τοῦ Εὐαγγελίου: «Μή φοβεῖσθε ἀπό τῶν ἀποκτεινόντων τό σῶμα τήν δέ ψυχήν ὑμῶν μή δυναμένων ἀποκτενεῖν» (Ματθ. 10:28).
Καταλείοντες μέ ὀδύνη, ὑπενθυμίζομε ὅτι σήμερα τιμᾶται ἡ μνήμη ἑνός ἀπό τίς χιλιάδες τῶν παλικαριῶν καί κοριτσιῶν τοῦ Γένους καί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως τοῦ 18χρονου ἁγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ Πακνανᾶ τοῦ Κηπουροῦ, πού στίς 30 Ἰουνίου τοῦ 1770, στήν Ἀθήνα, δυό βήματα ἀπό τήν πλατεῖα Συντάγματος (παρά τίς στῆλες τοῦ Ὁλυμπίου Διός), ὑπερασπίζοντας τήν ἀδούλωτη ψυχή του καί τήν ἀδιαπραγμάτευτη κοινωνία του μέ τό Χριστό μέ μόνο ὅπλο του τήν ἀκατάλυτη πίστη του στόν Ἀναστάντα Κύριο τῆς ζωῆς, ἀπεκεφαλίσθη ἀπό τούς ὁμοπίστους τῶν νεοδιορισθησομένων «ἱεροδιδασκάλων» τοῦ Κορανίου τῶν ὁποίων τήν δαιμονική θρησκεῖα, πού ἀναγνωρίζει μέν τήν ὑπερφυσική εἴσοδο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία τοῦ ἐνσαρκωθέντος ἀληθοῦς Μεσσίου καί αἰωνίου Λόγου-Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρός ἀλλά ἀπομειώνει τό θεανδρικό Του πρόσωπο καί τό ἄφθιτο εὐαγγελικό Του μήνυμα κηρύττουσα μεταφυσικές «γενετησίους ἱκανοποιήσεις» μεσούσης τῆς διασαλπιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως «ἀβαντάρει» ἡ κ. Διαμαντοπούλου.
Καί τό κρίσιμο ἐρώτημα πού τελικά τίθεται εἶναι: Ἡ κ. Διαμαντοπούλου εὐθύνεται γι’ αὐτό ἤ ἐκεῖνοι πού μέ τήν ψῆφο τους τῆς ἔδωσαν αὐτή τήν δυνατότητα;

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πως τα οικονομικά μέτρα «διαλύουν» την οικονομία της Βορείου Ελλάδας


Όπως αναφέρουν συνέχεια στις δηλώσεις τους οι αξιωματούχοι του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η επιβολή των τόσο μεγάλων φόρων αποσκοπεί στην κάλυψη των μεγάλων ελλειμμάτων του εθνικού προϋπολογισμού. Για αυτό τον «ιερό» σκοπό αυξήθηκε ο ΦΠΑ, αυξήθηκε η τιμή των καυσίμων η οποία συμπαρέσυρε μαζί της και το κόστος παραγωγής του συνόλου των προϊόντων, μειώθηκαν οι μισθοί μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Με όλα αυτά τα μέτρα σύν πολλά ακόμα οι φωστήρες του υπουργείου πίστευαν ότι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν στα ταμεία του ελληνικού κράτους τα απαραίτητα ποσά για την κάλυψη των ελλειμμάτων.

Dominique Strauss-Kahn: Γιατί και πως στήθηκε η συνωμοσία


Ο Γάλλος πολιτικός και οικονομικός παράγοντας Dominique Strauss-Kahn και διευθυντής του διεθνούς νομισματικού ταμείου από το 2007 έως και το 2011 -ο οποίος όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κατηγορίες για το βιασμό καμαριέρας ξενοδοχείου- μπορεί να είναι τώρα ελεύθερος –με περιοριστικούς όρους-, εντούτοις τα ερωτήματα από την ουσιαστική «εκπαραθύρωσή» του από το ΔΝΤ παραμένουν. 

Πέρα από την κρίση που βιώνει η Ελλάδα...τώρα η πολιτική ΓΑΠ μας βάζει "απένατι" στην Χαμάς!


Ανακοίνωση εξέδωσε η Χαμάς, με την οποία επικρίνει τις ελληνικές λιμενικές αρχές για την ακινητοποίηση ενός αμερικανικού πλοίου που μετέχει στον στολίσκο που επρόκειτο να κατευθυνθεί προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής. Το παλαιστινιακό κίνημα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας αναφέρει χαρακτηριστικά: “Είναι μια απάνθρωπη ενέργεια. Αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες". H ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε από την πολιτική του διοίκηση στη Δαμασκό και αντίγραφό της περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τη Χαμάς, η τακτική αυτή είναι "το αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούν οι σιωνιστές κατακτητές".

Η «χρεοκοπία» και το «ξεπούλημα»…


Από την αρχή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας (που φέρονται πια περισσότερο ως αδίστακτοι δανειστές) είχαν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους: Η «Ελληνική περίπτωση» πρέπει να «αποστειρωθεί» από την υπόλοιπη ευρωζώνη! Ώστε να μην υπάρξει «μεταδοτικότητα» από δική μας ενδεχόμενη χρεοκοπία, που θα οδηγήσει σε κατάρρευση άλλων χωρών μελών. Γιατί, αν παρασυρθούν κι άλλες χώρες-μέλη, τότε οι απώλειες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος θα είναι από πενταπλάσιες ως… υπέρ-δεκαπλάσιες απ’ ότι αν χρεοκοπούσε μόνον η Ελλάδα! Και το ευρώ δεν θα άντεχε…

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σταύρου Βιτάλη, Υποστράτηγου Καταδρομών Κ.Α.Ε.Α. Εκπροσώπου Πατριωτικού Μετώπου Αθήνα ΠΡΟΣ Σπύρο Παπασπύρου, Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ., Διοικητή ΜΑΤ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Σταύρου Βιτάλη, Υποστράτηγου Καταδρομών Κ.Α.Ε.Α.
Εκπροσώπου Πατριωτικού Μετώπου
Αθήνα

ΠΡΟΣ
Σπύρο Παπασπύρου, Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ., Διοικητή ΜΑΤ
Καισαριανή

Υποστράτηγε Σπύρο Παπασπύρου.
Δυο μέρες πριν την μαζική επίθεση των δυνάμεών σου σε Έλληνες πολίτες στο Σύνταγμα, σε επισκέφθηκα με αντιπροσωπεία του Πατριωτικού Μετώπου στο γραφείο σου, στην έδρα των ΜΑΤ, στην Καισαριανή.
Ενώπιον των αξιωματικών σου, κάναμε μια αντρίκια κουβέντα, για τις εξελίξεις στο Σύνταγμα και για τον ρόλο των προβοκατόρων.
Σου ζήτησα να μου εξηγήσεις «γιατί οι δυνάμεις σου, δεν κρατούν τους προβοκάτορες μακριά από τον διαμαρτυρόμενο ειρηνικά λαό» και μου είπες πως «δεν είναι όλα στο χέρι το δικό σου» αλλά πως «έχεις ήδη με τους αξιωματικούς σου έναν σχεδιασμό, προστασίας των Ελλήνων πολιτών του Συντάγματος».
Μιλήσαμε σαν άνδρες, για την Πατρίδα μας, για τις οικογένειές μας, για την ιστορία μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ο ΔΗΘΕΝ ΕΥΡΩΠΑΙΣΤΗΣ, ΜΟΓΓΟΛΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Γενική εκποίηση της Ελλάδας


Αυτό που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα με μια μικρή πώληση του 10% της ελληνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών, θα εξελιχτεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε μια άνευ προηγουμένου εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Ως αντάλλαγμα για τα δάνεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να αποφύγει τη χρεοκοπία, αναγκάζεται να ξεπουλήσει τα πάντα.Μεταξύ αυτών των περιουσιακών στοιχείων που θα πουληθούν, περιλαμβάνονται: ατέλειωτες εκτάσεις της περίφημης ελληνικής ακτογραμμής, ορεινά καζίνο, ο σιδηρόδρομος, η ΔΕΗ, τα ολυμπιακά γήπεδα και εγκαταστάσεις, τέσσερα airbus, τράπεζες, το κρατικό μονοπώλιο στοιχημάτων, λιμάνια, αεροδρόμια, εθνικές οδοί, ιππόδρομοι, και τα ταχυδρομεία.


Και όλα αυτά σε μια χώρα, που χρειάστηκε μια ολόκληρη γενιά, και αρκετές πολιτικές κρίσεις προκειμένου να βρει αγοραστή για τη δαπανηρή και παραπαίουσα Ολυμπιακή Αεροπορία. Αυτά που θα κερδίσει η Ελλάδα ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία της, θα μπορούσαν να περιγραφούν σαν λαχείο, αν δεν ξεπουλιόνταν επίσης και τα κρατικά λαχεία!
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, το σοσιαλιστικό κόμμα του οποίου κρατικοποίησε πολλά από όσα σήμερα πωλούνται, και που η εκλογική του βάση είναι τα συνδικαλιστικά σωματεία που αντιτίθενται στις ιδιωτικοποιήσεις, έχει δεσμευτεί να συγκεντρώσει €50 δις. από αυτή την εκποίηση. Για να το πετύχει όμως, θα πρέπει να βρίσκει έναν νέο αγοραστή, κάθε …τρεις ημέρες.
Οι διαφωνούντες με αυτό το σχέδιο ξεπουλήματος παραπονούνται ότι το να πουλάς σε αυτόν που κάνει τη καλύτερη προσφορά, δεν διαλύει τα υπάρχοντα μονοπώλια, ούτε αναμορφώνει αναποτελεσματικούς φορείς. Η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην ΔΕΗ, το προσωπικό της οποίας ήδη απεργεί.
Ακόμη και οι οπαδοί των ιδιωτικοποιήσεων σημειώνουν πως η εταιρία αξίζει πολλά περισσότερα ως μονοπώλιο, και πως η πώλησή της δεν θα βελτιώσει καθόλου την ικανότητά της να παράγει ρεύμα, καταστρέφοντας το περιβάλλον, αφού βασίζεται στον λιγνίτη (το μοναδικό ορυκτό καύσιμο της Ελλάδας).

S.A.-The Independent
antinews

Η Νέα Τάξη επιδιώκει κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση κρατών προς εγκαθίδρυση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης!

Η Νέα Τάξη επιδιώκει κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση κρατών προς εγκαθίδρυση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης!

Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» - Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε αναβολή της χρεοκοπίας

Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» - Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε αναβολή της χρεοκοπίας

Συνάντηση Λαμπρινίδη - Νταβούτογλου στο Μαυροβούνιο


Του Δημήτρη Μπεκιάρη - Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Σταύρος Λαμπρινίδης στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου και της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP),οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο Μαυροβούνιο και συγκεκριμένα στην πόλη Μπούντβα. Οι συζητήσεις της υπουργικής Συνόδου περιλαμβάνουν την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της απερχόμενης προεδρίας του Μαυροβουνίου, ενώ αύριο στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας για τη συνεργασία στην νοτιοανατολική Ευρώπη την περίοδο 2010-2011.

Το Σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» - Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε αναβολή της χρεοκοπίας


Το Σχέδιο χρεοκοπίας και οικονομικής κατοχής αποκαλύπτεται στο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ». Στόχος των διεθνών απατεώνων η υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας και των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μοχλοί εφαρμογής του σχεδίου, το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε αναβολή της χρεοκοπίας. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, οδηγούν την Ελλάδα σε οικονομική κατοχή, αναβάλλοντας, προσωρινά μόνο, τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Αυτοκτονίες στην τουρκική Aselsan


 Εφ. Ταράφ 26-6-2011 - Με βάση τα νέα έγγραφα που βγήκαν από το αρχηγείο του στόλου στο Γκιόλτζουκ, η αναφορά για την λεγόμενη ¨αυτοκτονία¨ στελέχους της ASELSAN, φαίνεται ότι είναι άκυρη.Ενδιαφέρον στοιχείο αποκαλύφθηκε στην έρευνα σχετικά με τις αναφερόμενες ως αυτοκτονίες λόγω ψυχολογικών προβλημάτων των μηχανικών της ASELSAN Χουσείν Μπασμπιλέν, Χαλίμ Ουνάλ και Εβρίμ Γιαντσεκέν το 2006 που δούλευαν πάνω στον εκσυγχρονισμό του λογισμικού πολεμικών αεροπλάνων. 

Απαγόρευση του απόπλου προς τη Γάζα εξέδωσε η κυβέρνηση...ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΥΣΗ...!


Τον απόπλου των πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία από οποιοδήποτε ελληνικό λιμάνι προς τη Γάζα απαγόρευσε, με απόφασή του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής.  Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, με διαταγή του προς τις Λιμενικές Αρχές, λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης. Θα υπάρχει συνεχής ηλεκτρονική επιτήρηση του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου για την καταγραφή, όπου είναι δυνατό, των κινήσεων πλοίων που τυχόν θα συμμετάσχουν σε ανάλογη κίνηση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.


Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε τους ηγέτες, μεταξύ τους και τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, που τάχθηκαν κατά της οργάνωσης του διεθνούς στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα. «Ευχαριστώ τους πολλούς ηγέτες του κόσμου που τάχθηκαν κατά του στολίσκου χαρακτηρίζοντάς τον ως ‘πρόκληση’ και εργάστηκαν κατά της διοργάνωσής του» δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, κατά την διάρκεια τελετής για την απονομή των νέων βαθμών των πιλότων.
Πρόσθεσε δε ότι «ευχαριστώ ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και τον φίλο μου τον Έλληνα πρωθυπουργό.
TA NEA

Έναρξη του τουρκικού προγράμματος υποβρυχίων Type 214TN (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)


Η ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε την προκαταβολή για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ναυπήγηση των υποβρυχίων Τype 214TN του τουρκικού ναυτικού. Η συνολική αξία του προγράμματος, που αφορά την απευθείας προμήθεια από τη Γερμανία των “πακέτων υλικών” (material packages), δηλαδή το συναλλαγματικό μέρος του προγράμματος, θα ανέλθει στα 2 δις ευρώ. Όπως αναφέρει η γερμανική εταιρεία, η παραγγελία θα εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας στην HDW στο Κίελο, καθώς και αντίστοιχες στην Τουρκία, για τα επόμενα δέκα χρόνια.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Τη βρωμοδουλειά του Ισραήλ ανέλαβε ο ΓΑΠ και κανένας δεν το λέει: Έλληνες κομμάντο κατέλαβαν το πλοίο για τη Γάζα!!!ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ > Δείτε τι γράφει το in.gr :
Στο σκάφος επιβαίνουν 36 ακτιβιστές και περίπου 10 δημοσιογράφοι, ως επί το πλείστον Αμερικανοί. Η εκπρόσωπος των ακτιβιστών στο πλοίο Τζέιν Χίρσμαν ανέφερε στο Associated Press πως φουσκωτά του Λιμενικού μπήκαν μπροστά από το πλοίο και το σταμάτησαν περίπου 2 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Ένας από τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο πλοίο, ο Τζόζεφ Ντέινα, ανέφερε στο Al Jazeera πως το πλοίο γύρισε όταν «πλήρως οπλισμένοι κομάντο ενώθηκαν με τις δυνάμεις του Λιμενικού και στόχευαν με τα όπλα τους ακτιβιστές πάνω στο πλοίο».

Μύησε τον Μόσιαλο στα μυστικά της εξουσίας ο ΓΑΠ… Αναστέναξαν οι καραβίδες!

Στο Ισραήλ από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου ο Παπούλιας


Στο Ισραήλ μεταβαίνει από τις 10 ώς τις 12 Ιουλίου ο Κάρολος Παπούλιας, όπως ανακοινώθηκε χθες επισήμως από την Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που οι ακτιβιστές που σκοπεύουν να αναχωρήσουν από την Ελλάδα για τον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι γίνεται δολιοφθορά στα πλοία τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Ισραήλ κατόπιν πρόσκλησης του ισραηλινού Προέδρου Σιμόν Πέρες, ενώ θα συναντηθεί και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΜΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ!!


Οι Γερμανοί «τσακίζουν» την Ελλάδα και «αποθεώνουν» την Τουρκία

Του Δημήτρη Μπεκιάρη - Μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γκούιντο Βεστερβέλε δήλωνε ότι μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει μελλοντικά στην αλληλέγγυα στάση των Ευρωπαίων Εταίρων και ιδιαίτερα στην αλληλεγγύη της Γερμανίας. Η «υπόσχεση» βέβαια για «αλληλεγγύη» από την πλευρά της Γερμανίας προς την Ελλάδα, έρχεται μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις τις οποίες άσκησε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Βερολίνο στην Αθήνα. Σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Αχμέτ Νταβούτογλου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...