Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Μισθός Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και μισθός Βουλευτή

Μισθός Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και μισθός Βουλευτή

gianniotis: Γουστάρω να βλέπω τον αλληλοσπαραγμό των Pasokανθρώπων.!

gianniotis: Γουστάρω να βλέπω τον αλληλοσπαραγμό των Pasokανθρώπων.!

gianniotis: Κόμμα ή ...κώμα;

gianniotis: Κόμμα ή ...κώμα;

Η Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας των Θαλασσών στη πόλη Μπατρούν του Λιβάνου - The Greek Orthodox church of Our Lady of the Seas in the city of Batroun, LebanonΗ μικρή Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας των Θαλασσών ή «Σαντιγιάντ αλ- Μπαχρ» βρίσκεται στην πόλη της Μπατρούν (Βοτρύς στα ελληνικά), στο βόρειο Λίβανο.

gianniotis: Τρεις Έλληνες Αεροπόροι,"έβαλαν τα γυαλιά" στη τρόϊκα! Γιατί υπάρχει η "άλλη" Ελλάδα

gianniotis: Τρεις Έλληνες Αεροπόροι,"έβαλαν τα γυαλιά" στη τρόϊκα! Γιατί υπάρχει η "άλλη" Ελλάδα

Πέτρος Κωστόπουλος - Η γλίτσα του νεοπλουτισμού

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τώρα-We are all Greeks-Γαλλία

Φωτογραφίες από τη διαμαρτυρία υπέρ της Ελλάδας στη Γαλλία.
http://www.enikos.gr/international/15342,Twra-We_are_all_Greeks-Gallia.html

Απάντηση Πειραιώς Σεραφείμ σε δημοσιεύματα


Ο παλιός Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Αεράκης με άρθρο του στο περιοδικό που εκδίδει (Μάρτιος 2012 ) και ο εμβριθέστατος Καθηγητής κ. Αριστείδης Πανώτης με το κείμενό του «Το πρότυπο του Επισκόπου κατά τον μακαριστό φίλο μου Επιφάνιο (Ετεοκλή) Θεοδωρόπουλο» συνηγορούν μετ’ επιτάσεως στην προσπάθεια φερομένων εκσυγχρονιστών της αμωμήτου ημών πίστεως και χρησιμοποιούντες πλάγιον λόγον αποπειρώνται να απομειώσουν τα αυτονόητα.

Μάχου υπέρ πατρίδος


Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον…
Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις…
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπό-σχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλα-γκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευ-κτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821, εις το Γενικόν Στρατόπεδον του Ιασίου

Τι συνέβη στον φάρο στην βραχονησίδα Ζουράφα;

Τι συνέβη στον φάρο στην βραχονησίδα Ζουράφα;

Φρίντριχ: Να δώσουμε κίνητρα στην Ελλάδα να βγει από το ευρώ


Υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η οικονομία της χώρας θα είχε περισσότερες πιθανότητες να ξαναγίνει ανταγωνιστική, τάσσεται ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χανς-Πέτερ Φρίντριχ, ο οποίος μάλιστα προτείνει να δημιουργηθούν κίνητρα αποχώρησης, τα οποία η χώρα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί.

Βόμβα Πεπόνη: Ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών Γ.Παπανδρέου για ΕΛΣΤΑΤ!

Βόμβα Πεπόνη: Ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών Γ.Παπανδρέου για ΕΛΣΤΑΤ!

“Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”

“Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”

“Αερομαχία” στον Εύξεινο Πόντο ρωσικών Tu-22 με τουρκικά F-16 – Η Αρκούδα "βρυχάται"


Πέντε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά ενεπλάκησαν πριν από 48 ώρες σε αεροπορικό επεισόδιο με τουρκικά μαχητικά λίγο έξω από τις τουρκικές ακτές της Μαύρης θάλασσας. Τα ρωσικά βομβαρδιστικά κατευθύνονταν νότια – πιθανότητα προς την Συρία ή κατά μία άλλη εκδοχή, απλά προχώρησαν σε επίδειξη δύναμης με αφορμή την τουρκική στάση στο θέμα της Συρίας που από ότι φαίνεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ρωσία. 

XIII ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ - Leopard 2A6 HEL

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αρμαγεδών στην Ελλάδα: Θα μπορούσε η στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας για να «αποκαταστήσει την τάξη»;


Επιμένουν οι Βρετανοί στο ενδεχόμενο στρατιωτικού κινήματος στην Ελλάδα και την σκυτάλη αυτή την φορά παίρνει στο γνωστό βρετανικό blog Left Foot Forward” με άρθρο του, επίσης αριστερών πεποιθήσεων, καθηγητή, George Irvin, ο οποίος χαρακτηρίζει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις«ισχυρές» και ικανές να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία στην χώρα.

Το άρθρο έχει τον τίτλο «Ελληνικός Αρμαγεδών» και θεωρεί ότι αν συνεχιστεί το χάος στην χώρα (χαρακτηρίζει το δάνειο των 130 δις. ευρώ «πακέτο πτώχευσης της Ελλάδας») είτε αναγκαστούμε σε αποχώρηση από την ευρωζώνη είτε παραμείνουμε, η κατάσταση σε λίγο καιρό θα ξεφύγει εκτός ελέγχου αφού πρώτον δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και δεύτερον οι πολίτες υποφέρουν και είναι πολύ πιθανόν να ξεσπάσουν ταραχές.

Γερμανικά ΜΜΕ διακινούν λίστα Ελλήνων δημοσιογράφων που έχουν εργαστεί για Γερμανούς και Γάλλους εμπόρους όπλων...


Λίστα με Έλληνες δημοσιογράφους που έχουν εργαστεί για λογαριασμό Γάλλων και Γερμανών εμπόρων όπλων διακινείται στους διαδρόμους γερμανικών ΜΜΕ. Όπως όλα δείχνουν η λίστα δεν θα αργήσει να δοθεί στη δημοσιότητα. Το 2012 θα είναι η χρονιά των αποκαλύψεων...

Κι άλλα μέτρα ανακούφισης από το υπουργείο ΆμυναςΥπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Ραγκούση, κοινή υπουργική απόφαση η οποία και έχει προωθηθεί για συνυπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να διευρυνθούν οι δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝ

ΒΙΝΤΕΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΣΟΛΩΜΟ ΣΟΛΩΜΟΥ

Δικαστές της ΕΕ κατά πολιτικών για το Μνημόνιο!Κοινής, πανευρωπαϊκής προσπάθειας θα ηγηθεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με τις δικαστικές ενώσεις της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κύπρου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή στάση απέναντι στα προβλήματα εφαρμογής των πολιτικών που επιβάλλονται από το Μνημόνιο.
Με την κοινή αυτή στάση, οι δικαστικές ενώσεις θα επιδιώξουν τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης στην επικείμενη συνάντηση των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Ενώσεων στο Άμστερνταμ.

The Secret Real Truth: Οικονομικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας

The Secret Real Truth: Οικονομικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας: Γράφει ο Νίκος Μάρτης Ο Γκάστον Τορν, Πρόεδρος της ΕΟΚ κατά την έναρξη το 1981 εφαρμογής της Συνθήκης Εντάξεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ...

ΠΓΔΜ: Και στις πινακίδες ΙΧ το «Μακεδονία»…Δεν καταλαβαίνουν τίποτα πλέον οι Σκοπιανοί και φροντίζουν… εν χορδές και οργάνοις, να διαθέσουν τη διάθεση των νέων πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων με την ένδειξη «ΜΚ». Οι νέες πινακίδες διατίθενται για τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων, όχι τα παλιά αυτοκίνητα.

FIMOTRO: ΜΕΡΚΕΛ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ...

FIMOTRO: ΜΕΡΚΕΛ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ...: Σε συνεχή επι κοινωνία με τους ευρωπαίους εταίρους βρίσκεται ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, εν όψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ, που θα γίν...

Διαταγή ΥΠΕΘΑ: Τα μαχητικά ΞΑΝΑ πάνω από το Καστελόριζο!Ποιος θα το περίμενε από την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ότι η είδηση που θα προέκυπτε θα συνδεόταν με την εντολή του υπουργού στα πληρώματα των μαχητικών αεροσκαφών και την ηγεσία να ξαναρχίσουν τις υπερπτήσεις πάνω από το Καστελόριζο!

Θάνατος σε όποιον παρατήσει τον αγώνα (boia chi molla)

Σαν σήμερα, 1833: Συγκροτείται ο ελληνικός τακτικός στρατόςΤον Ιανουάριο του 1833, έφτασε στην Ελλάδα ο -μόλις δεκαεπτά ετών- Βαυαρός Πρίγκιπας Όθωνας, ο οποίος είχε επιλεγεί ως Βασιλιάς της από τις τρεις Συμμάχους Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία). Το Βασιλιά συνόδευαν η Αντιβασιλεία και Βαυαρική Φρουρά, δυνάμεως περίπου 4.000 ανδρών.

Η πρώτη Κυβέρνηση, που σχηματίστηκε αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα, επιδόθηκε με ζήλο στην αποκατάσταση της τάξεως, παίρνοντας αυστηρά μέτρα για τη διάλυση των ατάκτων, την απαγόρευση της οπλοφορίας και την ανασυγκρότηση του Τακτικού Στρατού. Η πρόοδος ωστόσο που συντελέστηκε στον τομέα αυτό, δεν ήταν η επιθυμητή.

Από ξένες μυστικές υπηρεσίες ο οπλισμός της δήθεν “Συριακής αντιπολίτευσης”!


Τα ένοπλα τμήματα της συριακής αντιπολίτευσης που ανήκουν στο λεγόμενο «Συριακό Απελευθερωτικό Στρατό» (ΣΑΣ) παραλαμβάνουν οπλισμό από το εξωτερικό, αποκάλυψε πηγή στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Κατά τα λεγόμενα της πηγής, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά για τα τμήματα του ΣΑΣ προωθούνται σε μεγάλες παρτίδες από το Λίβανο, το Ιράκ και την Τουρκία, αλλά ανεπισήμως.

ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΕΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. ΕΔΩ! ΦΤΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ !! Ο κόσμος ρωτά που θα βρει τζάμπα φαγητό! Βίντεο που σοκάρει


Ο κόσμος ρωτά που θα βρει τζάμπα φαγητό! Βίντεο που σοκάρει : Δυστυχώς η κατάσταση έιναι τραγική και πάει από το κακό στο χειρότερο σε όλη τη χώρα. Πληθαίνουν πλέον ανεξέλεγκτα οι άνεργοι,  άστεγοι και οι άποροι.
Άλλωστε

Δυστυχώς η κατάσταση έιναι τραγική και πάει από το κακό στο χειρότερο σε όλη τη χώρα. Πληθαίνουν πλέον ανεξέλεγκτα οι άνεργοι,  άστεγοι και οι άποροι.
Άλλωστε χαρακτηριστική και ταυτόχρονα δραματική είναι η δήλωση του κυρίου Συνάνη ότι όλοι οι άνθρωποι πια προσπαθούν να βρουν που θα φάνε τζάμπα!
Στη Μυτιλήνη εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν στην ουρά τη Δευτέρα για ένα πιάτο φαγητό.
Δείτε το βίντεο
 

ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΑΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ!


"Εμφύλιος" για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.Μανιάτης εναντίον επιστημόνων

"Προφανώς όσοι εύχονται να αποτύχει η εθνική προσπάθεια αξιοποίησης των υδρογονανθράκων της χώρας, επειδή οι ίδιοι δεν παίρνουν τις αμοιβές που έχουν ζητήσει με εκβιαστικό τρόπο από το υπουργείο, έχουν κάθε λόγο να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα".

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΕΟΖ

Αβραμόπουλος από Καστελόριζο:"Η κρίση δεν θ΄ αγγίξει την εθνική μας ακεραιότητα"Την διαβεβαίωση ότι η οικονομική κρίση δεν θα αγγίξει την εθνική μας ακεραιρότητα και ανεξαρτησία επανέλαβε από το Καστελόριζο ο ΥΕΘΑ Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Αυτή την ώρα η πατρίδα μας υποφέρει, περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε τίποτα αυτή η οικονομική κρίση να αγγίξει την κοινωνία μας και πάνω από όλα την πατρίδα μας, την εθνική μας ακεραιότητα, την ανεξαρτησία μας...

Russian Bombers over Black Sea Alert Bulgarian, Turkish Air ForcesFive Russian strategic bombers have raised alert with the Bulgarian and Turkish Air Forces after flying close by over the Black Sea on Wednesday.The five Russian Tu-22 bombers were detected right off Bulgaria's coast, on the fringes of the Bulgarian air space, the Standart daily reported Thursday, saying that the information has been confirmed by sources from the Bulgarian Defense Ministry.

Τι ζητάει η τρόϊκα για τους ελληνικούς εξοπλισμούςΠόσο βαθιά στο χώρο των ΕΔ θα μπει η τρόϊκα; Όσο της επιτρέψουμε είναι η απάντηση και σύμφωνα με κάποιους άλλους “όσο μας βολεύει προκειμένου να γλιτώσουμε από προγράμματα που δεν μας χρειάζονται”.

Πέρα από τις υποδείξεις που κατά καιρούς έχει κάνει η τρόϊκα για “συρρίκνωση των Ελληνικών ΕΔ” ,”μείωση του κόστους λειτουργίας τους” κι άλλα σχετικά,φαίνεται ότι οι “τροϊκανοί” επιδιώκουν να έχουν λόγο και στους εξοπλισμούς μας.

Απόψε την κιθάρα μου - Χορωδία Φώτη Αλέπορου (καντάδα)

Ο Σαμαράς απαντάει με e-mail στην Αμερικανική Επιτροπή Εβραίων…Η Αμερικανική Επιτροπή Εβραίων (American Jewish Committee, AJC), που εξέφρασε την ανησυχία της για την πρόσφατη ένταξη των δύο αντισημιτικών πολιτικών στην Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), ένα από τα κορυφαία πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα , διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο αρχηγός του κόμματος Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη σθεναρή αντίθεση του κόμματός του σε κάθε έκφραση αντισημιτισμού ή ρατσισμού.
Οι δύο αμφιλεγόμενοι πολιτικοί Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης, που πρόσφατα παραιτήθηκαν από κόμμα της άκρας δεξιάς Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ή ΛΑΟΣ, σχεδιάζουν να κατέβουν ως υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Απριλίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ "ΑΡΧΗΓΟΥ" ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ...


Ολοκληρώθηκε σήμερα 24-02-2012 η ΄΄ Ημερίδα Αλληλεγγύης ΄΄, που διοργάνωσε η Λέσχη Φίλων Απόλλωνα Λεμεσού σε συνεργασία με το Σωματείο μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο αυτό τον κόσμο του Απόλλωνα και τους συμπολίτες μας γενικότερα, που η αγάπη τους ήταν τόσο μεγάλη, που έφτασε να γεμίσει ένα ολόκληρο Εμπορευματοκιβώτιο με ξηρά τροφή και ρουχισμό.

« Οι Ιππείς της Πύλου » - Όλη η ταινία - ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Τηλέμαχος, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει στα πενήντα του την Αθήνα για να γλυτώσει από τις τράπεζες. Με την βοήθεια του Μπάμπη του 'Φου', βρίσκει καταφύγιο σ' ένα ερημωμένο κάστρο στην καρδιά της Μεσσηνίας. Μοναδικοί κάτοικοι εκεί είναι δύο αδέρφια που δε μιλιούνται και μια ανιψιά που τους βαρέθηκε κι έφυγε, η... Δημοκρατία.
Ο Τηλέμαχος την συναντάει τυχαία και θα μαγευτεί. Λίγο τα.... σιρόπια του γιατρού για τα πνευμόνια του που έχουν γίνει ορυχείο, λίγο τα τσίπουρα, λίγο οι 'απαγορευμένες ουσίες' του Μπάμπη... οι Θεοί βάζουν το χέρι τους κι η Δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο της!

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ
Η προδοσία της πωλήσεως πατρίδος και λαού στους τοκογλύφους του Νεοταξισμού και το σκόρπισμα της ανασφάλειας και της απελπισίας στην κοινωνία μας αφύπνισε τα πατριωτικά αντανακλαστικά που χρόνια ολόκληρα είχαν υπνωθεί μέσα σε μια εφήμερη ευμάρεια. Και η άνοδος του Εθνικιστικού Κινήματος ως ανάχωμα της σήψης και πολεμίστρα εθνικής αντίστασης έχει τρομοκρατήσει τους άθλιους κρατούντες ωθώντας τους σε σπασμωδικές ενέργειες κατασυκοφαντήσεως της παρατάξεως όλων των Ελλήνων. 
 
 

ΚΑΙ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...
Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου διοργάνωσαν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στην πλατεία της Μητροπόλεως στο Παραλίμνι εκδήλωση αλληλεγγύης για την Ελλάδα.
Σκοπός της εκδήλωσης η συλλογή τροφίμων, ώστε να αποσταλούν στους δοκιμαζόμενους Ελλαδίτες αδελφούς μας.

Bloggers ενωμένοι ποτέ νικημένοι!!: Σύνταγμα τώρα!! Παρών!!

Bloggers ενωμένοι ποτέ νικημένοι!!: Σύνταγμα τώρα!! Παρών!!: Watch live streaming video from stopcarteltvgr at livestream.com Οι λαικές κινητοποιήσεις.Με τις τελευταίες πληροφορίες,νεώτερες εξελίξ...

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΔΕΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ...ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ. ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΜΕΝΑ...
Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός
μτφρ: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι

Γιατί να πάω στην Πανστρατιά του Σαμαρά…..;;;

Σήμερα η Σωτηρία μας! Ολα τα μέτρα που ζητούν ευ-θανασία, για να μας στείλουν στον Παράδεισο! Ωσαννά !

Δ.Καζάκης - "Παρέδωσαν τη Χώρα" (21/02/2012)

Δ.Καζάκης - "Παρέδωσαν τη Χώρα" (21/02/2012)
http://www.youtube.com/watch?v=JucAtBMmm30&feature=youtube_gdata_player

Έξοδος απο το σκοτάδι μόνο με ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο

Βασίλειος Μαρκεζίνης

Ακαδημαϊκός