Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 29ης Μαρτίου: «Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδριανούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος».
Ἡ ἀνακοίνωσις ἤγειρεν αὐθορμήτως μερικάς ἀπορίας.
Γνωρίζομεν ὅτι εἰς τέτοια γεγονότα καλεῖ ὁ οἰκοδεσπότης. Οἰκοδεσπότης ἦτο ὁ Ἀρχισυνάγωγος ἢ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως;
Ἦτο ἐν γνώσει τοῦ οἰκοδεσπότου ἡ πρόσκλησις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ἢ ὁ Ἀντιπρόεδρος ἐνήργησεν αὐθαιρέτως; Τὸ πρωτόκολλον εὐγενείας ἂν μὴ τί ἄλλο προβλέπει προσυνεννόησιν εἰδάλλως θὰ ἦτο ἀπρεπὲς καθεὶς νὰ προσκαλῆ χωρὶς «νὰ λογαριάζη τὸν ξενοδόχον». Ὁ Παναγιώτατος ἐγνώριζεν ἂν ὑπῆρξε προσυνεννόησις; Ἂν δὲν ὑπῆρξε, πῶς ἀποδέχεται νὰ μεταβῆ εἰς τόπον θρησκευτικὸν χωρὶς νὰ ἔρθη ὁ ἴδιος εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν οἰκοδεσπότην; Ἀπὸ τὴν ἄλλην, διατὶ ὁ οἰκοδεσπότης δὲν ἐκάλεσε τὸν ἴδιον τὸν Πατριάρχην προσωπικῶς; Ποῖος ὁ λόγος; Ἄλλωστε καὶ παλαιότερα ἔχομεν ἰδεῖ τὸν Πατριάρχην νὰ παρευρίσκεται καὶ ἐνίοτε νὰ συμπροσεύχεται ἀντικανονικῶς μὲ ἀλλοθρήσκους. Ἂν ὑπῆρξε προσυνεννόησις τότε μὲ ποίαν αἰτιολογίαν ἀνέλαβε τὸν ρόλον προσκλητοῦ ὁ Ἀντιπρόεδρος;
Πέραν αὐτῶν, διατὶ ὁ Παναγιώτατος ἐθεώρησε καλὸν νὰ μεταβῆ εἰς τοιαύτην ἐκδήλωσιν; Ὅταν τὸν καλῆ ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις ἀμέσως ἀνταποκρίνεται εἰς τὰ κελεύσματά της; Ἄν, αὔριον τελέση ὁ ἴδιος ἐγκαίνια εἰς ἱ. ναόν, θὰ προσκαλέση τὸν Ἀρχισυνάγωγον ἢ τὸν Πρωθυπουργόν; Ἂς ἐπισημάνωμεν, διὰ νὰ προλαμβάνωμεν, ὅτι, ὅταν θρησκευτικαὶ τελεταὶ λαμβάνουν τὸ ἔνδυμα τῶν κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων ἀπομειώνουν τὴν πνευματικήν των ἀξίαν.
Ὁ Παναγιώτατος κατέχει μίαν ὑψηλὴν θέσιν, καὶ κάθε κίνησίς του δύναται νὰ δώση λαβάς διὰ τὰ τεκταινόμενα, ὅπως ἡ παρουσία του ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ κ. Bulent Arinc, ὅταν τάς ἰδίας ἡμέρας ὀλίγα χιλιόμετρα βορειοτέρα εἰς Σόφιαν ἱδρύεται καὶ Τμῆμα Ἑβραϊκῶν Σπουδῶν καὶ ὀλίγα χιλιόμετρα δυτικότερα εἰς Θεσσαλονίκην τίκτεται ἀντίστοιχον Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
Ορθόδοξος Τύπος 24/4/2015
πηγή