Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:00

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης
51 & Αρτέμιδος), την 22α Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 βάσει του άρθ. 67 του
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., στην 9η συνεδρίαση για το έτος 2015, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης 20.02.2015
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του

Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2015.

2ο θέμα : Λήψη απόφασης για α) την επέκταση και υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Δήμο

Δάφνης-Υμηττού στο πλαίσιο τροποποίησης της υπ’ αριθ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-

6Ρ5) Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η οποία παρατείνει τη λειτουργία των

Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 30.09.2015 και β) την υπογραφή

τροποποίησης του μνημονίου συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. «ΑΝΟΔΟΣ» και την επέκτασή του έως

30.09.2015.

3ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη μη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Κοψαχείλας, στις οδούς Τρίτωνος

και Αλκυόνης, με εναλλαγή ανά τρίμηνο, μετά την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ ΤΕΡ ΘΕΜΑΤ Ν ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ Ν ΥΠΗΡΕΣΙ Ν

4ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 22 στρεμμάτων στον Ολυμπιακό Πόλο, όμορο του

Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και των ανοικτών γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου»

προϋπολογισμού 1.294.451,41 € συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την

με αρ. 58/2014 μελέτη της Τ.Υ που εγκρίθηκε με την με αρ. 83/2014 απόφαση Δ.Σ., μετά το με αρ. 15

REQ002840919/2015-06-11 πρωτογενές αίτημα.

5ο θέμα : Έγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Π. Φαλήρου

και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο».

6ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικού φωτισμού παραλίας» προϋπολογισμού

73.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ.

66/2015 μελέτη της Τ.Υ.

7ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑΜΕΑ στους

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προϋπολογισμού 65.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

αναθεώρησης με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 65/2015 μελέτη της Τ.Υ.

8ο θέμα : Περί παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης για το Ι.Χ. Φορτηγό Αυτοκίνητο με αρ.

κυκλοφορίας ΖΖΝ 9120 επί της οδού Σειρήνων 44 και για τις ώρες 09:00 έως 12:00 & 17:00 έως 20:00

μετά την με αρ. πρωτ. 16776/15-6-2015 αίτηση του κ. Ξένου Παναγιώτη.

9ο θέμα : Έγκριση χρήσης προστατευτικών εμποδίων κατά μήκος πεζοδρομίων και στροφών και

οριοδεικτών οδοστρώματος.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ ΤΕΡ ΘΕΜΑΤ Ν ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΥΠΗΡΕΣΙ Ν

10ο θέμα : Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. εισερχ. 13890/26-05-2015 αίτησης της εταιρείας

«Π. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της στο Δήμο.

11ο θέμα : Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας,

προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για το κλείσιμο του υπ’ αρ. 5042-063619-640

λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς που τηρεί ο Δήμος μας.

12ο θέμα : Λήψη απόφασης για τις αποδόσεις λογαριασμών Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ ΤΕΡ ΘΕΜΑΤ Ν ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚ Ν ΠΡΟΣΟΔ Ν

13ο θέμα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών : α) 2,66€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ

από τον κ. ΚΟΝΤΟ ΙTΑΝΝΗ, β) 25,48€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΚΑΚΑΤΣΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙTΤΗ, γ) 39,76€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από την κα ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ.

14ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας διάθεσης ποσού του Αυτοτελούς

Κεφαλαίου διαχείρισης – Κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», που αφορά στα μισθώματα που

έχουν εισπραχθεί από τη μίσθωση του διαμερίσματος επί της οδού Ομήρου αρ. 54 στο Κολωνάκι Αθήνας.

15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ανανέωση της μείωσης του μισθώματος που καταβάλλεται για

τη μίσθωση του γραφείου επί της συμβολής των οδών Σταδίου 33 & Πεσματζόγλου 3, στην Αθήνα, το

οποίο ανήκει στο κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ ΤΕΡ ΘΕΜΑΤ Ν ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ Ν ΥΠΗΡΕΣΙ Ν

16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την μη επανασύσταση της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

17ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση των -37- συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

18ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία:

«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»,

οικονομικού έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ ΤΕΡ ΘΕΜΑΤ Ν ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

19ο θέμα : Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της με αρ. 86/2013 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης της

Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής Κ.Ο.Σ.Ε. (Κομβικά Σημεία Επαφής), λόγω μετατάξεων υπαλλήλων –

μελών Κ.Ο.Σ.Ε. και εσωτερικών υπηρεσιακών αλλαγών στις υπηρεσίες του Δήμου μας.

20ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών

γενικής φύσεως, βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ

226/Α/27.10.2011), της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, μετά το με αρ. πρωτ. 13959/26.05.2015

πρακτικό κλήρωσης.

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δύναται να λειτουργήσει την

Παρασκευή 19.06.2015 μέχρι ώρα 15:00, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επί

των εισηγητικών των θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: